REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CRYO CENTRUM ZDROWIA I URODY PRZY UL. SŁONIMSKIEGO 26/U01, 50-304 WROCŁAW


1. Klientem Cryo Centrum Zdrowia i Urody może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanej karcie pacjenta, oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zabiegów objętych ofertą Cryo Centrum Zdrowia i Urody/ Cherry Olga Jankowska. W przypadku osób niepełnoletnich korzystanie z oferty firmy jest możliwe tylko za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna Prawnego. W przypadku konsultacji lub zabiegu osób niepełnoletnich, odbywają się one w obecności Rodzica lub Opiekuna Prawnego.
2. Korzystanie z usług Cryo Centrum Zdrowia i Urody jest możliwe po zakwalifikowaniu Klienta do zabiegu , wypełnieniu stosownych formularzy: m.in. karta pacjenta , wywiad o stanie zdrowia , zgody na zabieg , wykonaniu dokumentacji fotograficznej.
3. W przypadku problemów zdrowotnych należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie zabiegów w Cryo Centrum Zdrowia i Urody.
4. W przypadku złego samopoczucia podczas wykonywania zabiegu, należy niezwłocznie poinformować o tym obsługę Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska lub osobę wykonującą zabieg.
5. Klient Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska korzysta z zabiegów/treningów na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem firm żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, chyba że zostało to spowodowane przez firmę lub jego personel w sposób zawiniony.
6. Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów lub godzi wizyt, konsultacji , zabiegów w uzasadnionych przypadkach .
7. Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie i cenniku firmy. Katalog aktualnie dostępnych zabiegów dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.centrumcryo.pl. Informacje na temat usług i cennika udzielana jest również telefonicznie .Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska obowiązującego w dniu wykonania usługi. Wszelkie ceny podane w cenniku oraz na stronie internetowej www.centrumcryo.pl są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich .
8. Podane ceny niektórych zabiegów są cenami orientacyjnymi, których dokładną cenę podaje specjalista podczas kwalifikacji Klienta do zabiegu.
9. W przypadku niemożliwości zapłaty za wykonaną usługę Klient zobowiązany jest do spisania oświadczenia zapłaty i spłaty do 7 dni. W przypadku dokonania przelewu za kontakt@centrumcryo.pl. W przypadku nie dokonania opłaty Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska zastrzega sobie możliwość wysłania wezwania do zapłaty drogą pisemną oraz, że w razie nieuregulowania należności we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.
10. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje nie sumują się.
11. Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na placówce.
12. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska, lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu udzielanych świadczeń , personel ma prawo odmówić lub przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki.
13. Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska informuje, że ustalone wcześniej godziny przyjęć w gabinecie są terminami orientacyjnymi, dlatego uprzedzamy o możliwości wystąpienia opóźnień w przyjęciu Klientów. Wynika to z charakteru naszej pracy oraz różnorodności problemów z jakimi zwracają się do nas Nasi Klienci. Priorytetem jest dla nas udzielanie profesjonalnej pomocy niezależnie od czasu trwania wizyty.
14. Każdy Klient przystępujący do zabiegu oświadcza ,że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
15. Niniejszy regulamin jest dostępny w placówce Cryo Centrum Zdrowia i Urody oraz na stronie internetowej www.centrumcryo.pl
16. Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu , pod warunkiem ,że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty .
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Zasady zapisu i przeprowadzania / wykonywania zabiegów/treningów :

1. W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultację należy zgłosić się osobiście lub skontaktować telefonicznie/ mailowo/ za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.centrumcryo.pl
2. Klient który dokonał rezerwacji terminu zobowiązany jest przybyć nie później niż 10 min przed uzgodnioną godziną , w celu dokonania wszelkich formalności.
3 W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony termin, gdy spóźnienie Klienta przekroczy do 15 minut ( czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg ) lub w przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu, wyznaczenia innej godziny lub innego terminu.
4. W razie niemożności skorzystania z zarezerwowanego zabiegu, swoją nieobecność należy zgłosić dzień wcześniej drogą mailową lub za pomocą wiadomości sms. W przypadku, gdy zabieg odbywa się po godzinie 16.00 istnieje możliwość odwołania go w dniu zabiegu do godziny 10 rano.
5. W przypadku wielokrotnego odwoływania umówionych wizyt oraz zabiegów, po 5 odwołanym zabiegu z rzędu zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wykonania pozostałych zabiegów, z powodu dezorganizacji pracy specjalistów

Zasady przeprowadzania / wykonywania zabiegów :

1. Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska doradza wszystkim swoim Klientom, aby przed skorzystaniem z usług przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegów.
2. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
3. Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza iż:

– znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu,
– wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione , które to w pełni zrozumiał,
– znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania , możliwe skutki uboczne , oraz efekty wykonania
– został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów , zrozumiał ,że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy , że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatu.
– nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg w przypadku gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu
– przed przystąpieniem do korzystania z usług uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu jeżeli ze względu na stan zdrowia , zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie , zdrowie , komfort psychiczny lub fizyczny.
– nie jest w ciąży , w okresie połogu lub karmienia piersią , nie zażywa leków , nie zażywa innych substancji ani też nie posiada schorzeń które są przeciwwskazaniem do zabiegu
– dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu , z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych .
– wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienie od niego , w przypadli gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu

4. Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi Klientowi , którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających
5. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy placówek . Godziny pracy placówek dostępne są na stronie www.centrumcryo.pl.
6. Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy . Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie danej placówki , a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania . Używanie niektórych lub wszystkich stref placówki może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy , konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac .

Dokumentacja

1. Ze względów zdrowotnych Klient umówiony na konsultację lub zabieg proszony jest o wypełnienie : karty pacjenta , wywiadu o stanie zdrowia oraz w przypadku zabiegu wypełnienie stosownych zgód do zakresu wykonywanych zabiegów . Oraz wykonanie zdjęć do dokumentacji medycznej .
2. Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez uprzedniego wypełnienia i podpisania wyżej wymienionych dokumentów lub w przypadku odmowy przez Klienta wykonania dokumentacji fotograficznej.
3. Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich dokumentach ponosi wyłącznie Klient .
4 Ze względów na ochronę danych osobnych w niżej wymienionych celach konieczne jest uzupełnienie przez Pacjenta stosownych wniosków :
a) jednorazowe wejście osoby towarzyszącej do gabinetu
b) wgląd do dokumentacji medycznej
c) wyciąg z systemu wizyt
d) wgląd do przebytych wizyt / wgląd do dokumentacji fotograficznej
e) wydanie dokumentacji fotograficznej
f) wysyłka faktury za odbytą wizytę
g) upoważnienie osoby trzeciej do odbioru wskazanej przez Pacjenta dokumentacji

Zasady udostępnienia dokumentacji klienta

1.Dokumentacja Klienta jest własnością Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska
2.Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji dotyczącej udzielanych mu świadczeń , na podstawie złożonych stosownych wniosków
a) do wglądu w placówce do dokumentacji medycznej oraz fotograficznej
b) do wydania dokumentacji medycznej oraz fotograficznej jej kopii lub odpisów

Cryo Centrum Zdrowia i Urody/Cherry Olga Jankowska , udostępnia dokumentacje medyczną oraz fotograficzną ;
a) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta na podstawie złożonego stosownego wniosku
b) Podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej oraz fotograficznej Pacjenta na mocy odpowiednich przepisów prawa
Promocje i płatności

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące realizacji usług mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres kontakt@centrumcryo.pl lub w formie pisemnej listem poleconym na niżej wskazane adresy :

Cryo Centrum Zdrowia i Urody, ul. Słonimskiego 26/U01, 50-304 Wrocław

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.