Regulamin konkursu

REGULAMIN 

I Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest firma Cryo Centrum Zdrowia i urody z siedzibą we Wrocławiu (ul. Słonimskiego 26/U01, Wrocław), NIP: 9161347825 oraz REGON: 36788484200018 (dalej: Cryo Centrum).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwisy te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

II Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które mają możliwość odebrać i zrealizować nagrodę w gabinetach Cryo Centrum we Wrocławiu.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3. Konkurs trwa od 01.12.2022 do 09.12.2022 do godziny 23:59.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 10.12.2022.

5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/people/CRYO-Centrum-Zdrowia-i-Urody/100063958245091/

III Zadanie konkursowe 

1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie “Co sprawia, że święta są dla Ciebie wyjątkowe?” i opublikowanie go w komentarzu pod postem konkursowym.

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

3. W konkursie zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców.

4. Najciekawsze odpowiedzi konkursowe zostaną wybrane przez zespół Cryo Centrum w drodze głosowania.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej.

6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

IV Nagroda 

1. Nagrodą za zajęcie 1 miejsca w konkursie jest zabieg masażu Kobido. Nagrodą za zajęcie 2 miejsca jest godzinny masaż relaksacyjny.

2. Nagrodę można odebrać osobiście i zrealizować w gabinetach Centrum Cryo lub przekazać innej osobie w postaci Voucheru.

3. Nagrodę należy odebrać do 16.12.2022 w godzinach otwarcia Centrum Cryo. Po tym terminie nagroda przepada.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook lub Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

V Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: .

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

VI Obowiązek informacyjny 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Cryo Centrum Zdrowia i Urody(ul. Słonimskiego 26/U01, Wrocław), NIP: 9161347825 oraz REGON: 36788484200018.

2. W sprawach dotyczących realizacji praw przysługujących Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych oraz w przypadku pytań, prosimy o kontakt na adres: kontakt@centrumcryo.com.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage Centrum Cryo.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

VII Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Centrum Cryo.

4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.